Polityka prywatnościGrupa Mapi Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników. Z uwagi

na to niniejszym informujemy o celach, zasadach, sposobie gromadzenia, przetwarzania i

wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www. Oryginalneczesci.pl.


Grupa Mapi Sp. z o.o z siedzibą w 32-087 Zielonki Woli Zachariaszowska przy ul. Widokowa

28163 NIP 513-023-91-85 KRS 0000528287, jest administratorem danych osobowych, w

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.

Z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) i przetwarza dotyczące użytkowników dane osobowe udostępnione na

stronie www. Oryginalneczesci.pl, której jest właścicielem.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego (zgłoszeniowego) oznacza przesłanie danych osobowych

znajdujących się w formularzu do Grupa Mapi Sp. z o.o.


Dane osobowe użytkowników będą gromadzone i przetwarzane przez Grupa Mapi Sp. z o.o. w celu

podjęcia niezbędnych działań związanych z zawieraniem umów, kontaktów, a także w celach

księgowych, marketingowych i promocyjnych. W przypadkach wskazanych w Regulaminie dane

osobowe będą udostępniane innym użytkownikom w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania

umowy. Dane osobowe mogą być również

Regulaminu przez użytkownika.


Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na

podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

oraz podmiotom na rzecz, których użytkownik udzielił zgody.


Grupa Mapi zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o

ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych,

prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w

przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


Sprzedający po uzyskaniu od Grupy Mapi Sp. z o.o. danych osobowych Kupujących zobowiązani

są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.


Grupa Mapi Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze

programistycznym m.in. takie jak systemy szyfrowania danych.


Grupa Mapi Sp. z o.o. stosuje pliki cookies. Informacje zbierane za ich pomocą pozwalają

dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników www.

Orginalneczesci.pl. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików cookies określa dokument

„Polityka plików cookies” dostępny z poziomu strony www. Oryginalneczesci.pl.


Grupa Mapi Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach

technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane te mogą być łączone z danymi

podanymi przez użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach www.

Oryginalneczesci.pl.


Zbiór danych osobistych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Ochrony Danych Osobowych.


Niniejsza Polityka prywatności może w przyszłości ulegać zmianom. Wszelkie zmiany istotne dla

użytkownika będą odpowiednio wyszczególnione w serwisie www. Oryginalneczesci.pl


Wola Zachariaszowska 11 lipca 2015 r.