Regulamin serwisu oryginalneczesci.plI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z platformy orginalneczesci.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.oryginalneczesci.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki Sprzedawców i Użytkowników.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Grupa Mapi - Grupa Mapi Sp. z o.o. z siedzibą w 32-087 Zielonki Wola Zachariaszowska 163, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528287, NIP 513-023-91-85, Regon 123237132, właściciel i administrator platformy oryginalneczesci.pl
  2. platforma oryginalneczesci.pl, – częściowo otwarta platforma handlowa sprzedaży i zakupów on-line prowadzona w języku polskim, przez Grupę MaPi wyspecjalizowana do współpracy z Autoryzowanymi Dealerami oryginalnych części, akcesoriów, usług oraz wszelkiego rodzaju nowych i używanych pojazdów, maszyn i urządzeń, dla Użytkowników, w ramach, której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Grupę MaPi w domenie www.oryginalneczesci.pl
  3. Sprzedawca – zaakceptowany przez Administratora oraz zarejestrowany na oryginalneczesci.pl AD (Autoryzowany Dealer) czyli autoryzowany sprzedawca lub jego oddział pod tym samym numerem NIP części, akcesoriów, pojazdów, urządzeń, maszyn nowych i używanych oraz usług zgodnych z zakresem jego autoryzacji udzielonej przez Dystrybutora bądź Importera
  4. AD- (Autoryzowany Dealer) – autoryzowany sprzedawca (lub jego oddział pod tym samym numerem NIP) części, akcesoriów, pojazdów, urządzeń, maszyn nowych i używanych oraz usług zgodnych z zakresem jego autoryzacji udzielonej przez Dystrybutora
  5. Dystrybutor – Dystrybutor, Importer bądź Producent, podmiot gospodarczy udzielający autoryzacji danemu sprzedawcy do świadczenia usług w swoim imieniu na podstawie certyfikatu
  6. Użytkownik – zarejestrowany lub niezarejestrowany na platformie oryginalneczesci.pl podmiot gospodarczy lub klient indywidualny, korzystający z platformy oryginalneczesci.pl.
  7. Użytkownik zarejestrowany– podmiot gospodarczy lub klient indywidualny, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu, dokonał rejestracji, w wyniku, której utworzone zostało dla niego konto i tym samym uzyskał dostęp do platformy www.oryginalneczesci.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Użytkownik niezarejestrowany- podmiot gospodarczy lub klient indywidualny mogący przeglądać oferty i promocje Sprzedawcy bez możliwości dokonywania transakcji oraz wysyłania zapytań
  9. Klient Indywidualny – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  10. Podmiot Gospodarczy – osoba prawne lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca działalność gospodarczą ( np. serwisy autoryzowane, serwisy, blacharnie, lakiernie, hurtownie, floty, firmy posiadające floty pojazdów) organizacje non profit, fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego.
  11. Kupujący – zarejestrowany na oryginalneczesci.pl Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru lub usługi od sprzedającego w ramach platformy oryginalneczesci.pl
  12. Towar – oryginalne części, akcesoria, usługi, pojazdy i urządzenia nowe i używany i którymi dysponuje sprzedawca. Przedmiotem ofert lub transakcji, muszą być towary nowe zakupione u Importera lub Dystrybutora, który udzielił autoryzacji. Wyjątkiem jest sprzedaż komisowa pojazdów, maszyn i urządzeń
  13. Transakcja – czynność zachodząca między Sprzedającym i Kupującym zakończona umową sprzedaży
  14. Konto – zbiór danych Użytkownika zarejestrowanego wraz z informacjami o ich danych oraz działaniach na platformie oryginalneczesci.pl; prowadzonych pod unikalnym numerem dla każdego zarejestrowanego użytkownika i zabezpieczonych indywidualnym hasłem i przetwarzanego przez użytkownika
  15. Rejestracja – proces zakładania konta na platformie oryginalneczesci.pl
  16. Twój garaż- archiwum pojazdów użytkownika
  17. Umowa ze Sprzedawcą – dwustronna czynność prawna zobowiązująca pomiędzy Grupą MaPi Sp. z o.o., a użytkownikiem zarejestrowanym, jako Sprzedawca, której przedmiotem jest udostępnienie platformy oryginalneczesci.pl do dokonywania Transakcji.
  18. Ogólne Warunki Umowy ze Sprzedawcą – wszystkie warunki wynikające z Regulaminu, stanowiące integralną część każdej Umowy ze Sprzedawcą, akceptowane przez Sprzedawcę.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLATFORMIE ORYGINALNECZESCI.PL

 1. Dla Sprzedających:
  1. Warunkiem korzystania z platformy oryginalneczesci.pl w charakterze Sprzedawcy jest Rejestracja Użytkownika, jako Sprzedawcy i Zawarcie Umowy z Grupą Mapi, której przedmiotem są usługi prowadzone przez Grupę MaPi w ramach platformy oryginalneczesci.pl.
  2. Sprzedawcą w ramach platformy oryginalneczesci.pl może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą i będący AD- (Autoryzowanym Dealerem).
  3. W celu dokonania Rejestracji AD uzupełnia formularz zgłoszeniowy poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska/nazwy Firmy, adresu zamieszkania/siedziby, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, nazwy, pod którą osoba rejestrująca będzie występować w serwisie oryginalneczesci.pl oraz nazwy marki udzielonej autoryzacji. Sprzedawcy niezbędne jest także podanie numeru identyfikacji podatkowej NIP.
  4. Rejestracja Sprzedawcy następuje po pozytywnej weryfikacji przez Grupę MaPi formularza zgłoszeniowego oraz autoryzacji u Dystrybutora udzielającego autoryzacji danemu AD najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania formularza zgłoszeniowego. Grupa MaPi przesyła drogą mailową AD login i hasło niezbędne do rejestracji na platformie, jako sprzedawca. Aktywacja konta Sprzedawcy na platformie oryginalneczesci.pl nastąpi po uiszczeniu kwartalnej opłaty abonamentowej.
  5. Wraz z Rejestracją Sprzedawca akceptuje niniejsze postanowienia Regulaminu, jak i ewentualne jego zmiany, o których zostanie powiadomiony.
  6. W przypadku negatywnej weryfikacji formularza lub autoryzacji, Grupa MaPi Sp. zo.o.zastrzega sobie prawo odrzucenia formularza zgłoszeniowego.
  7. Świadczenie usług w ramach Umowy pomiędzy Grupą MaPi a Sprzedawcą ma charakter bezterminowy. Strony Umowy mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (login) i hasła oraz przesłanie formularza drogą elektroniczną. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
  8. Wpłacony abonament nie podlega zwrotowi a konto Sprzedawcy, który wypowiedział umowę jest aktywne do końca trwania okresu, na jaki został uiszczony abonament.

 2. Dla Użytkowników:
  1. niezarejestrowanych – platforma umożliwia przeglądanie pełnej oferty handlowej zamieszczonej przez AD (Autoryzowanego Dealera) z wyłączeniem możliwości wysyłania zapytań do AD i zakupu towarów i usług zamieszczonych na Platformie oryginalneczesci.pl
  2. zarejestrowany - platforma umożliwia przeglądanie pełnej oferty handlowej zamieszczonej przez AD (Autoryzowanego Dealera) z możliwością wysyłania zapytań do AD i zakupu towarów i usług zamieszczonych na Platformie oryginalneczesci.pl
  3. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska/nazwy Firmy, adresu zamieszkania/siedziby, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, nazwy, pod którą osoba rejestrująca będzie występować w serwisie oryginalneczesci.pl. W przypadku podmiotów gospodarczych niezbędne jest podanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Klienci indywidualni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej nie mogą się rejestrować, jako podmioty gospodarcze.
  4. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego na adres mailowy użytkownika administrator przesyła informacje z prośba aktywację konta. Pełna aktywacja konta Użytkownika następuje po potwierdzeniu informacji mailowej.

III. PRZEDMIOT I OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWNIA PLATFORMY ORYGINALNECZESCI.PL

 1. Sprzedawca jest uprawniony do otrzymywania informacje zwrotnych w postaci e-mail o aktywności działów platformy oryginalneczesci.pl
 2. Korzystanie przez Sprzedawcę z platformy oryginalneczeci.pl jest płatne w formie 3 miesięcznego abonamentu ( abonament kwartalny).
 3. Potwierdzając rejestrację Sprzedawca wyraża nieodwołalną zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Grupa MaPi zobowiązuje się do wystawiania faktur najpóźniej w pierwszym tygodniu okresu rozliczeniowego za dany okres i dostarczania ich w wersji elektronicznej na podany adres e-mail lub w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres podany w trakcie Rejestracji, w zależności od wybranej przez Sprzedawcę opcji.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłaty abonamentowej na numer konta bankowego wskazanego przez Grupę MaPi.
 6. Pozostałe kwestie, niewskazane w niniejszym Regulaminie, w szczególności stawkę abonamentu reguluje Umowa ze Sprzedawcą.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I SPRZEDAWCÓW

 1. Obowiązki Sprzedawcy:
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Grupy MaPi o zmianie danych podanych podczas Rejestracji. W razie niedopełnienia ww. obowiązku wszelkie pisma, informacje, wezwania i faktury itp. przesłane zgodnie z danymi podanymi przy Rejestracji odnoszą pełen skutek prawny
  2. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie nowe części, akcesoria, pojazdy, maszyny i urządzenia pochodzą od Autoryzowanego Dystrybutora lub Importera udzielającego autoryzacji danemu sprzedawcy (zakupionych za jego pośrednictwem oprócz samochodów , maszyn i urządzeń używanych) są jego własnością,
  3. Sprzedawca zapewnia, że jest uprawniony do dysponowania oferowanym na platformie Towarem.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z platformy oryginalneczesci.pl zgodnie z warunkami Regulaminu oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami i ogólnymi standardami przyjętymi w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Internet. Niedopuszczalne jest w szczególności:
   1. naruszanie praw osób trzecich, w szczególności prawa własności, praw autorskich, prawa do nazwiska/nazwy oraz praw do znaków towarowych, patentów, know – how, tajemnicy przedsiębiorstwa, dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji lub czynów zabronionych przez ustawę itp.
   2. oferowanie towarów, które nie mogą być publicznie sprzedawane lub oferowane, lub których posiadanie, oferowanie lub sprzedaż narusza obowiązujące prawo.
  5. Jeżeli z powodu jakichkolwiek treści zamieszczonych przez Użytkownika osoba trzecia lub inny Użytkownik wystąpi przeciwko Grupie MaPi o zaniechanie, usunięcie, udzielenie informacji, zwrot wydatków lub odszkodowanie, zadośćuczynienie lub inne świadczenie wówczas Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wszelkie wydatki i koszty, które poniosła Grupa MaPi z tego tytułu, łącznie z ewentualnymi kosztami procesowymi i kosztami pomocy prawnej.
  6. Sprzedawca upoważnia Grupę MaPi do korzystania z zamieszczonych danych oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności platformy oryginalneczesci.pl oraz działalności marketingowej i handlowej zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Obowiązki Użytkownika zarejestrowanego oraz Kupującego
  1. Kupujący oświadcza, ze wszelkie dane podane w procesie Rejestracji są zgodne z prawdą i nie wprowadzają w błąd. Kupujący występuje na platformie oryginalneczesci.pl pod własną nazwą z loginem zabezpieczonym hasłem i dba o to, aby wszystkie dane podane w trakcie Rejestracji były zawsze aktualne.
  2. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do podawania prawdziwych i rzetelnych danych przy każdej dokonywanej Transakcji oraz identyfikacji, a także zabezpieczania loginu i hasła przed dostępem niepowołanych osób trzecich.
  3. Kupujący upoważnia Grupę MaPi do korzystania z zamieszczonych danych Kupującego oraz jego adresu e-mail w celach niezbędnych dla działalności platformy Oryginale Części oraz działalności marketingowej i handlowej zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach platformy oryginalneczesci.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz ogólnymi standardami przyjętymi w dokonywaniu zakupów przez Internet.

V. TRANSAKCJE

 1. Rodzaje transakcji:
 1. Zapytanie Kupującego opublikowane na platformie oryginalneczesci.pl nie stanowi wiążącej umowy handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i może być zmieniane.
 2. Rozpoczęcie transakcji zapytania i zakupu oryginalnych części do kilku dealerów
 3. Przebieg transakcji zapytania i zakupu oryginalnych części do kilku dealerów
 4. Sprzedający ma możliwość zamieszczania swoich promocji na oryginalne części, akcesoria, usługi serwisowe, wyprzedaże części ,nowych pojazdów oraz komis. Klient niezarejestrowany ma możliwość przeglądać je, ale aby wysłać do dealera informację, że jest zainteresowany daną promocją lub komisem musi wprowadzić swoje dane osobowe(zarejestrować się na portalu oryginalneczesci.pl)i zaakceptować możliwość ujawnienia ich sprzedającemu .
 5. Sprzedający może wprowadzić do bazy Portalu plik ze skopiowaną bazą części nierotujących. Kupujący może przeszukiwać te dane wpisując numer części przy zapytaniu dealera.
 6. Transakcję uważa się za dokonaną, gdy obie strony - Sprzedawca i Kupujący złożyli zgodne oświadczenia woli.(?)
 7. Wszelkie oświadczenia woli, składane na platformie oryginalneczesci.pl przez Użytkownika i Sprzedającego przekazywane innemu Użytkownikowi lub też przez niego przyjmowane, oraz wszelkie działania handlowe mające doniosłość prawną są działaniami podejmowanymi wyłącznie przez samego Użytkownika. Grupa MaPi. nie działa w Transakcjach ani w imieniu własnym ani jako przedstawiciel osoby trzeciej.
 8. Grupa MaPi nie odpowiada za dokonanie czynności rozporządzających w celu spełnienia świadczenia w ramach danej transakcji.

Kupujący wprowadza dane dotyczące pojazdu. Pojazd można dodać do wirtualnego garażu. Jeżeli pojazd nie zostanie dodany do wirtualnego garażu po wysłaniu zapytania pojazd zostanie usunięty z platformy.

Kupujący ma dwie możliwości wysłania zapytania do autoryzowanego dealera

 • Wysłanie zapytania zbiorcze (2) w postaci pliku lub w innym formacie gdzie zawarta jest lista części, wycena, lub inny dokument do wyceny zawierający listę części w formie zbiorczej. Kupujący może uzyskać odpowiedź w formie zbiorczej (plik - wydruku z systemu wewnętrznego dealera), ale sprzedający może też przepisać listę części do oferty szczegółowej i w tej formie udzielić odpowiedzi. Kupujący może nanieść zmiany na otrzymanym pliku (ilości części) lub wpisuje komentarz w uwagach i odsyła potwierdzenie zakupu do sprzedającego. Sprzedający uzyskuje dane kupującego i kontaktuje się z nim w celu dokończenia transakcji.
 • Wysyłanie zapytania w formie szczegółowej (3) polega na wypełnieniu poszczególnych linii o obowiązkowe pola tzn. nazwę części i jej opis i ilość. Nieobowiązkowe jest wpisywanie numeru katalogowego części oraz można dodać zdjęcie części. Przy wpisaniu numeru części system przeszukuje listę części nierotujących które posiadają dealerzy – partnerzy portalu .W odpowiedzi na zapytanie o nowe części Sprzedawca może nie ujawnić numeru części. Sprzedawca może odpowiedzieć na zapytanie odsyłając ofertę cenową lub przesłać informację, że nie jest zainteresowany transakcją. Sprzedający uzyskuje dane kupującego kontaktuje się z nim w celu dokończenia transakcji.

VI. ROLA GRUPY MAPI

 1. Grupa MaPi nie jest uczestnikiem ani stroną Transakcji prowadzonych na platformie oryginalneczesci.pl między Sprzedającymi, a Kupującymi. Grupa MaPi udostępnia jedynie platformę oraz narzędzia do realizacji Transakcji. Oświadczenia woli, co do Transakcji zawieranych za pośrednictwem platformy Oryginalne Części składane i realizowane są bezpośrednio i wyłącznie pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność Grupy MaPi za Towary dostarczone Kupującemu przez Sprzedawcę jest wyłączona. W szczególności Grupy MaPi i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych oraz oświadczeń przekazanych przez Kupującego lub Sprzedawcę, za jakość i zdatność do użytku Towarów, które mają zostać dostarczone oraz za ich przydatność do realizacji celu określonego przez Kupującego, za ewentualne naruszania praw osób trzecich przez dostarczone Towary oraz za wiarygodność i wypłacalność Użytkowników.
 3. Grupa MaPi nie odpowiada za:
  1. treść publikowanych ofert,
  2. szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego przez Użytkownika oprogramowania i sprzętu komputerowego, w szczególności w związku z technicznymi usterkami związanymi z dostępem do systemu teleinformatycznego,
  3. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości zapytań i ofert zamieszczanych przez Kupującego lub Sprzedającego oraz pozostałych Użytkowników na platformie oryginalneczesci.pl.
 1. Grupa MaPi nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. Grupa MaPi zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu platformy oryginalneczesci.pl, w tym przerwy w dostępie do Konta zarejestrowanego Użytkownika i Sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie Grupy MaPi. Przerwa w działaniu nie może trwać dłużej niż 24 godziny.
 3. Grupa MaPi nie posiada praw autorskich do opublikowanych na platformie oryginalneczesci.pl części opisów, zdjęć i wizualizacji produktów. Prawa autorskie należą wyłącznie do Sprzedawców zarejestrowanych na platformie oryginalneczesci.pl, którzy nimi rozporządzają.
 4. Sprzedawca w każdej chwili może zastrzec możliwość udostępniania swoich danych, za co Grupa MaPi. nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną związane z działaniem platformy oryginalneczesci.pl, Użytkownicy mogą przesyłać za pomocą korespondencji elektronicznej na adres reklamacje@oryginalneczesci.pl lub formie listu poleconego przesłanego na adres korespondencyjny Grupy MaPi.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy orygninalneczesci.pl.
 3. Grupa MaPi rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania platformy oryginalneczesci.pl można kierować za pomocą korespondencji elektronicznej na adres dla dealerów: zarząd@oryginalneczesci.pl dla kupujących zamówienia@orygianlneczesci.pl

VII. PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSMISJA DANYCH

 1. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na platformie oryginalneczesci.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na:
  1. przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i handlowych, a także opublikowanych ofert i wewnątrz systemowej korespondencji elektronicznej, jeżeli zostały zebrane dla celów handlowych platformy oryginalneczesci.pl, a archiwizacja konieczna jest dla celów dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa,
  2. logowanie do panelu przez obsługę techniczną (dane transakcji handlowych),
  3. publikowanie opinii o Sprzedawcy na podstawie ocen Kupujących (system komentarzy i ocen),
  4. bezpowrotne usunięcie danych w przypadku zamknięcia konta;
  5. rozliczeń za abonament i wysyłania informacji reklamowych dotyczących platformy oryginalneczesci.pl podczas trwania Umowy,
  6. wglądu do opublikowanej oferty (produkty, zdjęcia, opisy, wizualizacje itp.)
 1. Grupa MaPi jest w szczególności upoważniona do korzystania z danych podanych na platformie oryginalneczesci.pl w przypadku:

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.oryginalneczesci.pl w zakładce “regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Grupa MaPi zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Grupy MaPi, a także zmianami w strukturze lub w treści platformy orginalneczesci.pl.
 3. Grupa MaPi, w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem internetowym www.orygninalneczesci.pl w zakładce „regulamin” z wyprzedzeniem 14 dni. Sprzedawca jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie wypowie Umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 4. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Grupy MaPi cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikłych na tle Umów i Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedzibą Grupy MaPi.
 6. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu utracą zostaną uznane za nieważne lub utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty Regulaminu, który pozostaje w mocy.
 7. Zapis nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu. W razie braku porozumienia między stronami w miejsce zapisów nieważnych wchodzą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Korzystanie z platformy oryginalneczesci.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2015 roku.